Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit
van elke overeenkomst tussen de diëtist en de opdrachtgever inzake
behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder
opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere
natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegen-
woordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Afspraken. Voor het maken van afspraken kunt u iedere werkdag
tussen 9:00 en 18:00 uur bellen naar het afsprakennummer:
06 - 2222 86 70. Indien de voicemail aanstaat kunt u een
boodschap inspreken (naam en telefoonnummer). U wordt zo
spoedig mogelijk teruggebeld. E-mailen kan ook naar
info@dietistenpraktijk-landweer.nl

3. Verhindering. Indien u verhinderd bent en niet op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig kan zijn, dient u mij hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maximaal 24 uur voor de afspraak, op de hoogte te stellen. De kosten van afspraken die niet of te laat geannuleerd zijn worden bij u zelf in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet. De kosten die in rekening worden gebracht omvatten specifiek: de gereserveerde tijd voor uw consult op het spreekuur, inclusief gemaakte administratiekosten.

4. Tarieven. Diëtistenpraktijk Landweer hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals vermeld onder het tabblad “tarieven en vergoedingen” op deze site. U krijgt bij de aanmelding naast de afspraakbevestiging een schriftelijk exemplaar van de tarieven en vergoedingen en algemene leveringsvoorwaarden opgestuurd per e-mail of post of u kunt deze hier nalezen. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te vragen voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Om de dieetadvisering bij mijn praktijk vergoed te krijgen is het standaard het handigst direct een verwijsbrief te vragen aan uw huisarts, specialist of tandarts. (In principe is de diëtist vrij toegankelijk, maar in de praktijk vragen sommige verzekeraars een verwijsbrief als voorwaarde om de dieetadvisering te vergoeden. U dient zelf na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe dit in uw geval ligt) Indien u via directe toegang komt is de diëtist verplicht een screening bij u af te nemen die ook in rekening wordt gebracht. Behalve als u via ketenzorg wordt doorverwezen door uw huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner; er is dan geen screening en ook geen verwijsbrief nodig.

5. Declaraties. Diëtistenpraktijk Landweer heeft met alle grote verzekeraars in Nederland zorgcontracten afgesloten. Dit betekent dat indien u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering deze kosten rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar of bij de ketenzorg. Indien u boven de maximale vergoeding uitkomt of indien u niet aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering is dit niet mogelijk. U ontvangt in dat geval zelf een factuur en bent u zelf betaling verschuldigd.

6. Betaling. Indien u zelf betaling verschuldigd bent krijgt u na afloop van het consult een factuur mee of wordt deze opgestuurd naar uw huisadres/per e-mail verzonden. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN: NL71 RABO 0147 1749 37 ten name van Diëtistenpraktijk Landweer.

7. Incasso. Bij niet betaling krijgt u eerst telefonisch of per brief een herinnering. Bij het alsnog uitblijven van betaling is Diëtistenpraktijk Landweer gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering zullen bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

8. Verschuldigdheid. Voor hetgeen de cliënt verschuldigd is zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel van de juistheid uitdrukkelijk wordt bewezen.

9. Aansprakelijkheid.
Het advies van de diëtist is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Diëtistenpraktijk Landweer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

10. Privacy. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Landweer handelt volgens deze regels. Het is gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Geef dit aan indien u hier bezwaar tegen heeft.

11. Klachtenregeling. Bij Diëtistenpraktijk Landweer staan klantvriendelijkheid, servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met de diëtist. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

 

 

 

 

copyright 2017, Diëtistenpraktijk Landweer